kvkk-ap

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni Standart Cıvata Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Standart Cıvata“) ­­­­­­­­­­tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen www.mubiko.com internet sitesinin üye olan ve üye olmayan müşterilerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Standart Cıvata olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Standart Cıvata, www.mubiko.com internet sitesi aracılığıyla üye olarak ya da üye olmaksızın gerçekleştirdiğiniz alışveriş süreçleri kapsamında, ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, ödemede kullanılan kart bilgileriniz, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans kategorilerine ait kişisel verilerinizi işlemektedir.  

Standart Cıvata, belirtilen kişisel verilerinizi, internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen satış süreçlerinin yürütülmesi, kargo takip süreçlerinin yürütülmesi, iade süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, internet sitesi üyeliği oluşturulması süreçlerinin yürütülmesi,  müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşterilerin ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin ve müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ödeme süreçlerinin ve finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Kişisel verileriniz, açık rızanızı vermeniz halinde, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, e-bülten gönderilmesi ve ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz www.mubiko.com internet sitesi aracılığıyla tarafınızdan sağlanmaktadır. Standart Cıvata, belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi, Standart Cıvata’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, tarafınızla akdedilen satış sözleşmesinin ifşa edilebilmesi için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Standart Cıvata tarafından, ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, ödemede kullanılan kart bilgileriniz, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, verilerinizin serverlarda saklanması, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması, tarafınıza e-posta gönderiminin sağlanması, açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ticari ve ticari olmayan elektronik ileti gönderilmesi ve raporlama amaçlarıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirketlere aktarılmaktadır.

- Ad-soyadınız, telefon numaranız ve adresinizden oluşan kişisel verileriniz internet sitesi aracılığıyla yaptığınız alışveriş kapsamında lojistik ve kargo hizmetlerinin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılmaktadır.

- Ad, soyadınız, telefon numaranız ve adresinizden oluşan kişisel verileriniz ile sipariş ve fatura bilgileriniz bulut tabanlı WMS depo yönetim sistemleri hizmeti sunan Hamurlabs firması ile veri işleyen sıfatı ile paylaşılmakta olup Hamurlabs firmasının alt yapı hizmetlerinin yurt dışı esaslı sağlanması sebebiyle kişisel verileriniz açık rızanızın varlığına istinaden KVKK’nın 9. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara istinaden yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına açık rıza vermeniz halinde, ad-soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adresiniz, vergi numaranız, ödemede kullanılan kart bilgileriniz, fatura bilginiz, sipariş bilginiz ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kişisel verileriniz, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması, tarafınıza e-posta gönderiminin sağlanması, açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ticari ve ticari olmayan elektronik ileti gönderilmesi ve raporlama amaçlarıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirketin (Tsoft) Fransa’da bulunan sunucularında saklanmaktadır.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır. İlaveten, Standart Cıvata, kendi haklarını veya varlıklarını veya kullanıcılarımızın veya diğer kişilerin hak, varlık veya güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi olası suçların önlenmesi veya araştırılması için kişisel verilerinizi açıklayabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi musterihizmetleri@mubiko.com aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Girmiş olduğunuz www.mubiko.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”), Standart Cıvata Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“STANDART CIVATA”) tarafından işletilmektedir. İnternet Sitesi’nin yasal sahibi STANDART CIVATA olup, İnternet Sitesi’nin üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi STANDART CIVATA ’ya aittir.

İnternet Sitesi’ne giriş yapmakla beraber üyelik formu vasıtası ile üye olarak kullanan “Üyeler”, İnternet Sitesi’nin kullanımı için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında işbu Üyelik Sözleşmesi de dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve İnternet Sitesi’ni bu Üyelik Sözleşmesi’ndeki tüm şart ve koşullarına uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

Tanımlar

İçerik                      : İnternet Sitesi'nde ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

İnternet Sitesi      : www.mubiko.com isimli alan adı altında ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesidir.

STANDART CIVATA         : İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 131637 sicil numarası ve 0781013052800016 MERSİS numarası ile kayıtlı, merkezi 10002 SOKAK NO:12 A.O.S.B. Çiğli/ İzmir adresinde bulunan Standart Cıvata Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ni,

Üye      : STANDART CIVATA'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, STANDART CIVATA tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. ifade etmektedir.

 1. İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Güvenlik Kuralları

1.1 İnternet Sitesi bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Üyeler’in STANDART CIVATA tarafından belirlenecek özellikleri taşıması ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmeleri gereklidir. STANDART CIVATA, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri İnternet Sitesi’nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. STANDART CIVATA, İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.          

1.2 İnternet Sitesi’ne üye olabilmek için; 18 yaşından gün almış olmak, gerçek kimlik bilgileri ile İnternet Sitesi'ndeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurmak gerekmektedir. Üye olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi İnternet Sitesi'ndeki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak Üye olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.  "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı Üye'ye verilmez.

1.3 Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi Üye’nin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.3.1 Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu her türlü uluslararası mevzuat ve anlaşma ile ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,

1.3.2 Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması veya kopyalama teşebbüsünde bulunması,

1.3.3 Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

1.4 Üyeler’e verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) sebebiyle meydana gelecek her türlü hukuki sorumluluk ile doğacak zararlardan doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, İnternet Sitesi ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Üye, bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul eder.

 1. İçerik Kullanımı

2.1 İnternet Sitesi’nin içeriğinde yer alan bütün resimler, markalar, slogan, sayfa düzeni, tasarımı, veri tabanı, software kodları, html kodu logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, görsel, ve işitsel ögelerin sair  fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya EST Marjinal'in  izni olmadan link vermek yasaktır.

2.2 İnternet Sitesi'nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir.  Üyelerin, İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her Üye, STANDART CIVATA ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Üyeler’in İnternet Sitesi üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı STANDART CIVATA’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Üye, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan İnternet Sitesi’nin yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla STANDART CIVATA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye, STANDART CIVATA hizmetlerini, STANDART CIVATA bilgilerini ve STANDART CIVATA'nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının STANDART CIVATA’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir.

2.3 Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı STANDART CIVATA'ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.4 İnternet Sitesi’ne doğrudan ve/veya müşteri hizmetleri aracılığıyla tüm istek, yorum ve önerileri kullanma ve yayınlama hakkı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranmak şartıyla, STANDART CIVATA'ya aittir, istenildiği takdirde STANDART CIVATA tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

2.5 STANDART CIVATA , İnternet Sitesi’nde verilen bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için özen göstermektedir. Ancak, STANDART CIVATA İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin yanlışlığından ya da belirtilen amaçların dışında kullanılmasından kaynaklanabilecek zarar ve sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmez. STANDART CIVATA, İnternet Sitesi’nde belirtilen ve hukuksal olarak suç oluşturan fiilleri gerçekleştiren kişilere karşı suç duyurusunda bulunma ve kanuni yollara başvuru hakkını saklı tutar.

 1. Genel Hükümler

3.1 STANDART CIVATA, İnternet Sitesi üzerinden Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri " “İnternet Sitesi Ziyaretçileri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni", “Çerez Politikası” ve işbu "Üyelik Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda daha iyi hizmet edebilmek amacı ile kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. STANDART CIVATA aynı zamanda; ilgili kişi tarafından açık rıza verilmesi halinde, Üye'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, İnternet Sitesi 'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak STANDART CIVATA için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya STANDART CIVATA 'nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da Üye'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin detaylar “İnternet Sitesi Ziyaretçileri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni” kapsamında açıklanmıştır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi dahilinde STANDART CIVATA tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde STANDART CIVATA; STANDART CIVATA hizmetleri, STANDART CIVATA bilgileri, STANDART CIVATA telif haklarına tâbi çalışmaları, STANDART CIVATA ticari markaları, STANDART CIVATA ticari görünümü veya bu İnternet Sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

3.2 İnternet Sitesi Üyeler’i, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.mubiko.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.3 Üye, İnternet Sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere sair tüm mevzuat ile STANDART CIVATA’NIN hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ ye aittir.

3.4 Üye’nin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya İnternet sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Üye’nin İnternet Sitesi’nden yararlanması STANDART CIVATA tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

3.5 Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.6 STANDART CIVATA, kişisel verilerin korunmasını ve güvenliği sağlamak için azami hassasiyet göstermektedir ve gerekli teknik ve idari tedbirleri yerine getirmektedir ancak STANDART CIVATA’nın sorumluluğunu aşan ve STANDART CIVATA tarafından kontrol edilemeyen durumlarda,  kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Üye'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan STANDART CIVATA sorumlu değildir.

3.7 Üye, İnternet Sitesi’nden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 

3.8 Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Üye tarafından İnternet Sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Üye’nin siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.9 İnternet Sitesi’nin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.   

3.10 Üye, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 1. STANDART CIVATA’nın Hak ve Yükümlülükleri 

4.1 Üye’nin İnternet Sitesi’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ilgili yasal düzenlemeler uyarınca, İnternet Sitesi ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.2 STANDART CIVATA taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Sözleşme’de tek taraflı değişiklik yapabilir. STANDART CIVATA'nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, İnternet Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. İnternet Site’si hizmetlerinden yararlanan ve İnternet Sitesi'ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, STANDART CIVATA tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

4.3 STANDART CIVATA, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Üyelik Sözleşmesi’ni aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Üyeler’ine bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Üyelik Sözleşmesi, İnternet Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Üyelik Sözleşmesi’ne bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri İnternet Sitesi’ne göndermiş olan Üye’nin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın STANDART CIVATA tarafından tek taraflı olarak sona erdirilerek İnternet Sitesi’ne erişimi kalıcı olarak engellenecektir.

 1. Yürürlük ve Kabul

İşbu Üyelik Sözleşmesi, STANDART CIVATA tarafından İnternet Sitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üyeler, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı kabul etmiş olmaktadırlar. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 

 1. Çerez Kullanımı

İnternet Sitesi, bilgisayarınıza "çerez(cookie)" gönderebilir. Çerezler bilgisayarınızın hafızasından veya diğer web sayfalarınca yaratılmış çerez dosyalarından veri sağlayamaz. Çerezler sisteminize zarar vermez. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir, çerez ayarlarınızı değiştirebilir ya da bilgisayarınıza bir çerez gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. İnternet sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için lütfen “Çerez Politikası”nı okuyunuz.          

 1. Çocukların güvenliği

STANDART CIVATA, 18 yaşının altındaki bireylerden ebeveynlerinin izni olmaksızın, teşhis edilebilir kişisel bilgi toplama amacı gütmemektedir. İnternet Sitesi’nin hiçbir alanı 18 yaşından küçüklerin ilgisini çekmek için tasarlanmamıştır.

 1. İletişim

İnternet Sitesi’nin kullanımı ve diğer hususlara ilişkin olarak her türlü talebinizi info@mubiko.com adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.

 1. Tebligat Adresleri

9.1 İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, STANDART CIVATA tarafından İnternet Sitesi’nde belirtilen e-posta adresi ve Üye’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 3 (üç) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9.2 Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın www.mubiko.com tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 1. Mali Hükümler

Üyelikten herhangi bir bedel tahsil edilmemektedir. Üyeliğin ücretli hale gelmesi gibi İnternet Sitesi’nin Üyelik Sözleşmesi’nin değişmesine sebebiyet veren İnternet Sitesi’nde meydana gelen herhangi bir değişiklik yahut yenilik durumunda taraflara yazılı bildirim yapılacak, Taraflar aksi yönde bir beyanda bulunmamaları halinde Tarafların işbu değişikliklere/yeniliklere muvafakat ettikleri kabul edilecektir.

 1. Diğer Hükümler

11.1 İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın giderilmesi için İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

11.2 Taraflar, aralarında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve elektronik posta kayıtları ile elektronik bilgileri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11.3 Taraflar’dan birinin, Sözleşmede yer alan herhangi bir hakkı kullanmaması /kullanamaması söz konusu haktan feragat anlamına gelmeyeceği gibi; işbu durum söz konusu hakkın kullanılmasını engellemeyecektir.

11.4 11 (OnBir) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme, Üye’nin üye olma sürecini tamamlandığı an akdedilmiş sayılarak süresiz olarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar.

SİTENİN GENEL KULLANIM ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen şartların, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Şartları’nın www.mubiko.com sitesini kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan STANDART CIVATA sorumlu değildir. STANDART CIVATA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.mubiko.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. 

1.Kullanım ve Güvenlik Kuralları

www.mubiko.com tüm kullanıcılara açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi kullanıcının site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,

1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

1.c. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

1.d. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

2.İçerik Kullanımı

2.a. www.mubiko.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir.  www.mubiko.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya  www.mubiko.comun izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı STANDART CIVATA'ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.cwww.mubiko.com a iletilen tüm olumlu veya olumsuz eleştirilerin hakkı STANDART CIVATA'ya aittir, istenildiği takirde STANDART CIVATA tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3.Sorumluluklar

3a. www.mubiko.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile çerezler aracılığıyla (gerekli hallerde kullanıcıların açık rızasının alınması kaydıyla) takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve www.mubiko.com sitesini geliştirmektir. Çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi elde etmek için lütfen İnternet Sitesi Ziyaretçileri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini ve Çerez Politikasını inceleyiniz.

3.b. www.mubiko.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra Kullanım Şartlarında belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.mubiko.com sitesini kullanmaya başlayabilir. 

3.c. Kullanıcı,  www.mubiko.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.mubiko.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.mubiko.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının www.mubiko.com‘dayararlanması STANDART CİVATA tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya ilgili Kullanıcının hesabı kapatılabilir.

3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.mubiko.com‘da kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde kullanıcılığın sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. Kullanıcı , www.mubiko.com‘dakopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 

3.g. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.h. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.ı. Kişisel verilerinizin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi elde etmek için lütfen “İnternet Sitesi Ziyaretçileri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”, “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni” ve “Çerez Politikası”nı inceleyiniz.

3.i. Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.Standart Cıvata'nın Hak ve Yükümlülükleri 

4.a. STANDART CIVATA, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacaktır. Kullanıcının www.mubiko.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yasal düzenlemeler ve www.mubiko.com linkinde yer alan hallerde, www.mubiko.com ilgili kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. STANDART CIVATA taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için,  işbu Kullanım Şartlarında herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. STANDART CIVATA'nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. STANDART CIVATA , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.mubiko.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve www.mubiko.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da kayıt olmasa bile bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Kullanım Şartlarına uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. 

5.Tebligat Adresleri

5.a.www.mubiko.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının www.mubiko.com.tr'ye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

5.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

5.c. Yine www.mubiko.com kullanıcısının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın musterihizmetleri@mubiko.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu Kullanım Şartları metninde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

STANDART CIVATA, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır. Kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye eder.


 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.