E-Bülten Aboneliği Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

E-BÜLTEN ABONELİĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Aydınlatma Metni Standart Cıvata Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Standart Cıvata“) ­­­­­­­­­­tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri işlenen www.mubiko.com internet sitesi müşterilerinin ve ziyaretçilerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Standart Cıvata olarak kişisel verilerinize saygı duymaktayız ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Standart Cıvata, www.mubiko.com internet sitesi aracılığıyla E-Bülten hizmetimize kaydolmanız halinde, çağrı merkezimizden destek almanız halinde ve/veya tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini talep etmeniz halinde, bu süreçler kapsamında, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kimlik, iletişim ve müşteri işlem kategorilerine ait kişisel verilerinizi işlemektedir. 

Standart Cıvata, belirtilen kişisel verilerinizi, potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması, talep ve şikayetlerin takibi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve açık rızanızı vermeniz halinde e-bülten gönderilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, tarafınıza ticari ve ticari olmayan her türlü elektronik iletinin gönderilmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz www.mubiko.com internet sitesi aracılığıyla tarafınızdan sağlanmaktadır. Standart Cıvata, belirtilen kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, Standart Cıvata’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Standart Cıvata’nın meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Standart Cıvata tarafından, ad-soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve çağrı merkezi kayıtlarınızdan oluşan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, verilerinizin serverlarda saklanması, işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli alt yapı hizmetlerinin sağlanması, tarafınıza e-posta gönderiminin sağlanması, açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ticari ve ticari olmayan elektronik ileti gönderilmesi ve raporlama amaçlarıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf şirkete aktarılmaktadır ve kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımına açık rıza vermeniz halinde, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, ilgili üçüncü taraf şirketin (.

Bunun yanında, kanunlar uyarınca bir kamu idaresinin, kişi, kurum ya da kuruluşun kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olması halinde kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir. Yargı mercilerinden gelen talepler de yine mevzuata uygun olarak karşılanacaktır. Türk hukuku kapsamındaki söz konusu yükümlülükler doğduğunda, bahse konu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, hukuki yükümlülüğe uyum veya sair surette, herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıdır. İlaveten, Standart Cıvata, kendi haklarını veya varlıklarını veya kullanıcılarımızın veya diğer kişilerin hak, varlık veya güvenliğini korumak amacıyla dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi olası suçların önlenmesi veya araştırılması için kişisel verilerinizi açıklayabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Haklarınız

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

- İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi musterihizmetleri@mubiko.com  aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.


 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.